ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง Trang juvenile and Family Court - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง


เอกสารแนบ