ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง Trang juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัดโครงการ บูรณาการเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังจัดโครงการ บูรณาการเพื่อการแก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง


เอกสารแนบ