ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง Trang juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นายประสงค์ ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับนางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  นายประสงค์  ชุ่มจิตร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  ให้การต้อนรับนางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส และคณะ  ในโอกาสศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง


เอกสารแนบ